CANVI CLIMÀTIC

 

 

  • Què és?

 

És la variació global del clima de la Terra.

 

  • Quines evidències en tenim de l’actual canvi climàtic?

 

Les evidències científiques sobre el canvi climàtic global a causa de l'activitat humana i les seves conseqüències es van començar a acumular sobre la dècada dels 80 del segle XX. Així doncs, a l’any 1988 el programa de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i l'Organització Meteorològica Mundial van establir conjuntament el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, Internacional Panel on Climate Change).

 

La funció de l’IPCC consisteix a analitzar, de forma exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per a entendre els elements científics del risc que suposa el Canvi Climàtic provocat per les activitats humanes, les seves possibles repercussions i les possibilitats d'adaptació i atenuació del mateix.

 

A l'any 1996 l’IPCC va publicar el seu segon informe d'avaluació (IPCC, 1996), on, a partir de treballs d'investigació procedents de més de 150 països, es van resumir els resultats científics més importants sobre el canvi climàtic i la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals. Aquest informe va concloure que la Terra s'havia escalfat globalment uns 0,6ºC durant els últims cent anys. També va concloure que a causa del augment dels gasos d'efecte hivernacle (CO2, metà, òxids de nitrogen, vapor d'aigua i partícules de sulfat) deguts a l'activitat de l'home, la Terra sofriria un escalfament d'entre 1ºC i 3,5ºC cap a l'any 2100.

 

En la figura que es troba més baix, es mostra l'evolució de les anomalies de temperatura global de la Terra respecte al període de referència 1961-1990, on es pot observar l'increment important d'aquesta a partir de 1980 i l'acumulació d'anys càlids al final de la sèrie. Posteriors informes (IPCC, 2001; 2007) han ratificat i fitat les prediccions realitzades per l’IPCC (1996).

 

 

Evolució de les anomalies de temperatura global de la Terra des de 1850 fins a 2006, calculades respecte al període de referència 1961-1990

 (Brohan et al., 2006).

 

  • Quines conseqüències tindrà al nostre país?

 

Els impactes del canvi climàtic a Catalunya i per extensió en tota la conca mediterrània, estan sent objecte d'estudi en diversos projectes i molts interrogants existeixen sobre aquests. Sobretot, al que fa referència a l'evolució de la precipitació, ja que no sembla haver un acord entre els diferents estudis que s'han portat a terme, encara que aquests apunten a un increment de la variabilitat i de l'ocurrència de precipitacions extremes. Per tant és d'esperar un augment en l'ocurrència de les inundacions i de les sequeres.

  • Referències:

Brohan, P., J.J. Kennedy, I. Haris, S.F.B. Tett y P.D. Jones (2006): “Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from 1850”. Journal of Geophysical Research, 111, D12106.

IPCC (1996): Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Cambridge University Pressm Cambridge (R.U.), 339 pp.

IPCC (2001): Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of the Working Group I to the third assessment report of the Intergovernamental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge (R.U.), 881 pp.

IPCC (2007): Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of the Working Group I to the fourth assessment report of the Intergovernamental Panel on Climate Change. Summary for policymarkers. WMO, Ginebra, Suiza, 21 pp.