SEQUERES

 

MESURES PREVENTIVES

 

 

lLINDARS D'ALERTA

 

S'ha de tenir en compte que la incidència d'un període sec en una zona acostumada a baixes precipitacions no és la mateixa que per a una zona amb un clima més humit. Es podria establir un llindar qualitatiu, que seria un llindar molt dinàmic i variable ja que depèn de la demanda d'aigua que tingui la zona en un moment determinat. Per aquesta raó s'haurà d'establir un llindar per a cada situació i lloc.

Per a establir-lo es té en compte:

 

  • Entrades:

    • Precipitació

    • Altres aportacions com a transvasaments, depuradores…

  • Sortides:

    • Consum per grans usuaris (abastaments municipals, rec agrícola, indústries, camps de golf, altres)

    • Consums d'altres usuaris

Segons Protecció Civil hi ha quatre situacions possibles:

 

a. Situació normal amb previsió a passar a situació blava (la b) en un termini comprés entre 10 i 20 dies

b. Situació en què es requereixen mesures de reducció de subministrament d'aigua a la població sobre el consum normal i s'estableixen controls sanitaris.

c. Situació en què s'estableixen immediatament restriccions  d’abastament d'aigua del 50% sobre el consum normal, com a mínim, i controls sanitaris de prevenció d'epidèmies, tant per a la població com per a la ramaderia.

d. Situació que obliga al subministrament d'aigua per mitjà de recursos aliens a les localitats afectades, adoptant mesures sanitàries sobre la població i la ramaderia

 

ASPECTES LEGISLATIUS

 

Les situacions anteriorment descrites, no obstant, potser ja no tinguin vigència.

En el Pla Especial d'Emergències per Sequera, sobre accions coordinades de Protecció Civil (BOE núm.161 7/7/1983) no es defineixen les situacions de sequera però s'estableix l'obligació de realitzar els Plans. És a aquests Plans on apareixen aquestes situacions.

Les sequeres són abordades per cada Comunitat Autònoma al seu corresponent Pla Territorial. El Sistema d'Alertes de Fenòmens Meteorològics Adversos vigent a l'actualitat no contempla les sequeres.

Actualment el desenvolupament i la implantació d’infrastructures d’abastament d'aigua potable (canalitzacions, depuradores, desaladores, transvasaments, etc.) asseguren pràcticament al 100 % l’abastament a la població i per tant ja no cal aplicar aquests plans de sequera.